Tin tức

Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 & Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐTN, ngày 21/02/2023 của BCH Đoàn Phân viện về Tháng Thanh niên năm 2023, ngày 15/03/2023, tại Hội trường 176, Đoàn Phân viện phối hợp với...