Hội thảo khoa học cấp Phân viện Phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Phú Yên