Ngân hàng

Ngân hàng

Generic placeholder image
Xu thế sử dụng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phúc Hậu
Xu thế sử dụng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phúc Hậu: Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia.-H.: Lao Động Xã hội, 2020.-Tr217-tr224 Đầu trang tên sách ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân hàng. Toàn văn
Generic placeholder image
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phan Yến Phương
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Ngân hàng tại Việt Nam//Ths Nguyễn Phan Yến Phương: Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia.-H.: Lao Động Xã hội, 2020.-Ttr364-tr.373 Đầu trang tên sách ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học viện Ngân hàng. Toàn văn...
Generic placeholder image
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận Internet Banking: Trường hợp ở khu vực phía Nam Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận Internet Banking: Trường hợp ở khu vực phía Nam Việt Nam/Ths Trịnh Thị Lạc, Ths Trần Thị Mai Nguyên.- Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng .-số 211 tháng 12/2019.-H.: Học viện Ngân Hàng, 2019.-Tr35-48. Tác giả: - Ths Trịnh Thị Lạc, Ths Trần Thị Mai Nguyên - Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú...
Generic placeholder image
Giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn
Giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn/Ths Nguyễn Thị Phúc Hậu.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.-Số 8 năm 2019.-H.: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr25-29 Tác giả: Ths Nguyễn Thị Phúc Hậu: Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Toàn văn
Generic placeholder image
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/Ths Trần Thị thu Nguyệt.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.-Số 8 năm 2018.-H.: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr21-24 Tác giả: Ths Trần Thị thu Nguyệt: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Toàn văn
Generic placeholder image
Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/Ths Lê Hoàng Đức.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.-Số 7 năm 2018.-H.: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr16-21 Tác giả: Ths Nguyễn Hoàng Đức: Giảng viên Bộ Môn Kinh tế Chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Toàn văn
Generic placeholder image
Tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam: bằng chứng từ phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian
Tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam: bằng chứng từ phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian/Ths Đỗ Thị Mỹ Hương, Ths Đặng Thị Xuân Thơm.- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng .-số 142&143 tháng 1&2/2018.-TP.HCM.: Đại học Ngân hàng TP.HCM, 2018.-Tr36-45. Tác giả: - Ths Đỗ Thị Mỹ Hương, Ths Đặng Thị Xuân Thơm - Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng -...
Generic placeholder image
Kinh nghiệm quốc tế về tín dụng xanh và khuyến nghị chính sách
Kinh nghiệm quốc tế về tín dụng xanh và khuyến nghị chính sách/Trần Thị Khánh Li: Ths.- Tạp chí Ngân hàng số 11/2017.- H.: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 tháng 5/2017.- Tr51-55. Tác giả: - Trần Thị Khánh Li: Ths - Giảng viên Bộ Môn kinh tế chính trị - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
Generic placeholder image
Phát triển hoạt động ủy thác cho vay của ngân hàng thương mại thông qua dịch vụ tín dụng nội bộ của hợp tác xã nông nghiệp
Phát triển hoạt động ủy thác cho vay của ngân hàng thương mại thông qua dịch vụ tín dụng nội bộ của hợp tác xã nông nghiệp/Trần Thanh Long: NCS.- Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 180 tháng 5/2017.- H.: Học Viện Ngân hàng, 2017.- Tr29-33. Tác giả: - Trần Thanh Long: NCS - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng - Học viện Ngân...
Generic placeholder image
Giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho pháp triển nông nghiệp nông thôn
Giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng cho pháp triển nông nghiệp nông thôn/Ths Nguyễn Thị Phúc Hậu.- Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền tệ .-số 24 tháng 12/2016.-H.: Hiệp hội Ngân hàng, 2016.-Tr21-26. Tác giả: - Nguyễn Thị Phúc Hậu: Th.s - Chủ nhiệm Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Toàn văn
Generic placeholder image
Phát triển tín dụng tiêu dùng - giải pháp hạn chế tín dụng đen trong nền kinh tế
Phát triển tín dụng tiêu dùng - giải pháp hạn chế tín dụng đen trong nền kinh tế/Ths Đào Duy Tiên.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 23 tháng 12/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr28-32. Tác giả: - Ths. Đào Duy Tiên: Phó phòng phụ trách Phòng Quản trị - Dịch vụ - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú...
Generic placeholder image
Kinh nghiệm phát triển nguồn thu phí dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài
Kinh nghiệm phát triển nguồn thu phí dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài/Ths Trần Thị Thu Nguyệt.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 17 tháng 9/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr27-32. Tác giả: - Trần Thị Thu Nguyệt - Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Toàn văn
Generic placeholder image
Dịch vụ ngân hàng điện tử xu hướng thanh toán trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Dịch vụ ngân hàng điện tử xu hướng thanh toán trong thời kỳ hội nhập quốc tế/Nguyễn Phan Yến Phương.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 16 tháng 8/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr26-30. Tác giả: - Nguyễn Phan Yến Phương - Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
Generic placeholder image
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/Ths Trần Thị thu Nguyệt.- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.-Số 8 năm 2018.-H.: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr21-24 Tác giả: Ths Trần Thị thu Nguyệt: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. Toàn văn
Generic placeholder image
Hoạt động tài chính nông thôn trên địa bàn Tây Nguyên
Hoạt động tài chính nông thôn trên địa bàn Tây Nguyên/Trịnh Thị Lạc: Th.s; Hạ Thị Thiều Dao: PGS.TS.- Tạp chí Thị Trường Tài chính tiền tệ số 7 tháng 4/2014.- H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2014.- Tr23-26. Tác giả: - Trịnh Thị Lạc: Th.s - Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.