Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả dành cho sinh viên BAP”