Ngày hội Olympic Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên "Chinh phục tháp Nghinh Phong"