ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2023-2028