HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỈA HÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN”