CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN