Áp dụng phương pháp đánh giá chi phí chu kỳ sống sản phẩm trong kế toán quản trị chi phí môi trường/Ths. Vũ Thị Khánh Minh.-H.: Học viện Ngân hàng.- Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng; số 214 năm 2020; tr.44-tr.51.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:13 PM

Tác giả: - Ths. Vũ Thị Khánh Minh: Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Tag: ,