Các khóa học ngắn hạn

Generic placeholder image
Về tổ chức lớp tập huấn “Hợp đồng bảo đảm tín dụng và những tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo đảm tín dụng trong thực tiễn”
THÔNG BÁO (Về tổ chức lớp tập huấn “Hợp đồng bảo đảm tín dụng và những tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo đảm tín dụng trong thực tiễn”) Nhằm cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến bảo đảm tín dụng, trao đổi các kinh nghiệm và kỹ năng xử lý các tranh chấp về bảo đảm tín dụng trong thực tiễn tại Việt Nam, Học viện Ngân hàng – Phân viện...