Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Generic placeholder image
Tổng thuật cuộc thi “Poster nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023”
Trong những năm qua, Học viện Ngân hàng (HVNH) đã luôn quan tâm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) nói chung và NCKH sinh viên nói riêng. Theo đó, Nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp, chính sách nhằm khuyến khích sự tham gia của sinh viên trong phong trào NCKH như xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy môn...