Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện thông qua hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:30 PM

Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện thông qua hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam/Nguyễn Thị Phúc Hậu: Ths, Vũ Thị Khánh Minh:Ths.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ; số 6 năm 2018.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.-Tr24-29.
Tác giả: - Nguyễn Thị Phúc Hậu: Ths. -  Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
              - Vũ Thị Khánh Minh:Ths. -  Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
 

Toàn văn

Tag: ,