Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 01:53 PM

Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0257.3823230          Fax: 02573.825944
Email: tccb.py@hvnh.edu.vn
 

       
01   Họ và Tên: Ths.Lương Nhân Thiên
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại cơ quan: 02573.823230
  Điện Thoại: 0908.607.645 -  0949.555.865
  Email: thienln@hvnh.edu.vn
   
       
02 lethanhbinh   Họ và Tên: CN. Lê Thanh Bình
  Nhiệm vụ: Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 02573.823230
  Điện Thoại: 0903.534.443
  Email: binhnt.py@hvnh.edu.vn
   
       
03   Họ và Tên: Ths Nguyễn Thị Phương Nhung
  Nhiệm vụ: Chuyên viên
  Điện thoại cơ quan: 02573.823230
  Điện Thoại: 0989962413
  Email: nhungntp.py@hvnh.edu.vn
   
       
04 vu hong ha   Họ và Tên: CN Vũ Thị Hồng Hà
  Nhiệm vụ: Văn thư – Đánh máy
  Điện thoại cơ quan: 02573.556734
  Điện Thoại: 0977.785.775
  Email: havth.py@hvnh.edu.vn
   
       
05   Họ và Tên: Phạm Cao Tăng
  Nhiệm vụ: Lái xe
  Điện thoại: 0979.510479
  Emaili: tangpc.py@hvnh.edu.vn
   
   
     Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC) là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy của Phân viện, có chức năng tham mưu, quản lý tổng hợp, đề xuất ý kiến trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngân hàng Trung ương và của Học viện Ngân hàng về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CBGV, ... của Phân viện.
     Điều hành phòng TC-HC là Trưởng phòng. Giúp việc Trưởng phòng có một số Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Thừa lệnh Giám đốc, trưởng phòng TC-HC được ký trên các giấy tờø, văn bản: Giấy xác nhận bảng chấm công lao động hàng tháng của các đơn vị thuộc Phân viện; giấy nghỉ phép của CBGV (trừ lãnh đạo các đơn vị và Ban giám đốc); giấy giới thiệu; giấy báo bưu phẩm, thư, tiền (của CBGV); thông báo kết luận của Ban Giám đốc trong các Hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc với các đơn vị thuộc lĩnh vực công việc do phòng phụ trách; thông báo phân công, ủy quyền của Giám đốc.
Phòng Tổ chức – Hành chính có các nhiệm vụ sau:
1. Tham mưu cho Giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân viện và xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thuộc Phân viện. Sắp xếp nhân sự phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế về đội ngũ CBGV của Phân viện.
2. Xây dựng chiến lược phát triển Phân viện về mặt nhân sự và quy hoạch cán bộ cho từng loại chức danh, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đó sau khi được Giám đốc phê duyệt.
3. Xây dựng chương trình công tác theo định kỳ hàng tháng, học kỳ và năm học của Phân viện. Theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác đó sau khi đã được Giám đốc triển khai. Bố trí sắp xếp chương trình làm việc thường xuyên, định kỳ, đột xuất của Giám đốc và Ban Giám đốc.
4. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị thuộc Phân viện, làm báo cáo định kỳ, đột xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc.
5. Tham mưu cho Giám đốc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và biện pháp về: quản lý lao động, biên chế, tiền lương, bảo hiểm ... đối với CBGV của Phân viện.
6. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ CBGV theo quy định của ngành Ngân hàng và của Học viện Ngân hàng.
7. Tổ chức đánh giá, phân loại CBGV hàng năm của Phân viện.
8. Tham mưu cho Giám đốc chọn, cử CBGV đi học, đi công tác trong và ngoài nước, điều động, trưng tập CBGV phục vụ các công tác khác của Phân viện.
9. Làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp nhận, kiểm tra và trình Giám đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, ...
10. Làm thủ tục để Giám đốc ký hoặc trình Giám đốc Học viện Ngân hàng về những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ.
11. Trưởng phòng TC-HC là thường trực các Hội đồng có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật CBGV. Trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBGV của Phân viện.
12. Tiếp nhận và trình Giám đốc giải quyết các công văn, giấy tờ của các tổ chức, cá nhân gửi đến, đồng thời theo dõi việc giải quyết các công văn, giấy tờ đó.
13. Theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Phân viện, làm công tác giao dịch đối nội, đối ngoại của Phân viện.
14. Đánh máy, in ấn các văn bản, tài liệu, công văn, giấy tờ và làm công tác văn thư lưu trữ. Chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong việc sử dụng, bảo quản con dấu và các văn bản do Phân viện ban hành.
15. Quản lý phòng họp, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Phân viện; phục vụ nơi làm việc, hội họp, tiếp khách của Ban giám đốc. Làm công việc hiếu, hỷ trong và ngoài Phân viện.
16. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các phương tiện đi lại, phục vụ lãnh đạo và CBGV đi công tác theo quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
17. Thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho CBGV và HSSV. Quản lý và sử dụng hợp lý lượng thuốc chữa bệnh thường xuyên của CBGV, HSSV. Mua bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thân thể cho CBGV và HSSV.
18. Làm công tác bảo vệ cơ quan trong giờ làm việc, thực hiện hiệu lệnh chuông ra vào lớp.
19. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Học viện Ngân hàng và với địa phương.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Tag: ,