Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:14 PM

[GIỚI THIỆU]

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên (Đoàn Phân viện) là cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Yên; Đoàn Phân viện được công nhận là cơ sở đoàn vững mạnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Với sự phát triển về mọi mặt, năm 2004, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng (HVNH) đã chuyển đổi và nâng tầm vị trí của Phân viện Phú Yên thành một chi nhánh của HVNH ở khu vực miền Trung, từ đó Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên được thành lập. Bên cạnh sự thay đổi pháp nhân của Nhà trường, tổ chức Đoàn cũng đã được Tỉnh đoàn Phú Yên ra quyết định công nhận Đoàn Hoc viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên tương đương đoàn cấp Huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Yên.

 Hiện nay, Đoàn Phân viện có 02 cấp là Đoàn Phân viện và các chi đoàn. Trong khối trường học, Đoàn Phân viện được Tỉnh Đoàn Phú Yên sắp xếp trong cụm thi đua Đoàn khối các trường cao đẳng, đại học tương đương cấp Huyện (có 05 đơn vị).

 [HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TNCS HCM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN PHÚ YÊN]

1.     Thực hiện Công tác giáo dục:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 

- Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho sinh viên; 

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên; 

- Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: 

- Phong trào Thanh niên tình nguyện;

- Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo;

- Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, triển khai 3 chương trình:

 - Chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập; 

- Chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp;

- Chương trình Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

4. Công tác thiếu nhi:

- Triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Tập trung huy động nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, thiếu nhi khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, chăm lo con em công nhân, người lao động từ nông thôn ra các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. 

5. Công tác quốc tế thanh niên:

- Chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; 

- Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế của Đoàn;

- Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:

- Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động.

- Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị:

Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ đoàn.

 [NHÂN SỰ ĐOÀN PHÂN VIỆN NHIỆM KỲ 2019 - 2022]

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN PHÂN VIỆN, NHIỆM KỲ 2019 – 2022

HỌ TÊN                                                    CHỨC VỤ

1/ Đ/c Trần Bình Phương                             Bí thư

2/ Đ/c Bùi Thị Hồng Chinh                           Phó Bí thư

3/ Đ/c Đặng Thị Xuân Thơm                        Phó Bí thư

4/ Đ/c Trần Thị Ái Diễm                               Ủy viên Ban thường vụ

5/ Đ/c Nguyễn Hoàng Minh Đức                  Ủy viên Ban thường vụ

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHÂN VIỆN, NHIỆM KỲ 2019 – 2022

HỌ TÊN                                                    CHỨC VỤ

1/ Đ/c Trần Bình Phương                             Bí thư

2/ Đ/c Bùi Thị Hồng Chinh                           Phó Bí thư

3/ Đ/c Đặng Thị Xuân Thơm                        Phó Bí thư

4/ Đ/c Trần Thị Ái Diễm                               Ủy viên Ban thường vụ

5/ Đ/c Nguyễn Hoàng Minh Đức                  Ủy viên Ban thường vụ

6/ Đ/c Nguyễn Xuân Hòa                             Ủy viên Ban chấp hành

7/ Đ/c Trần Thị Kiều Hoanh                         Ủy viên Ban chấp hành

8/ Đ/c Nguyễn Tuấn Long                            Ủy viên Ban chấp hành

9/ Đ/c Trần Thị Mến                                    Ủy viên Ban chấp hành

10/ Đ/c Trần Vũ Thùy Nga                           Ủy viên Ban chấp hành

11/ Đ/c Phạm Nguyễn Diễm Quỳnh              Ủy viên Ban chấp hành

12/ Đ/c Nguyễn Quốc Sơn                           Ủy viên Ban chấp hành

13/ Đ/c Huỳnh Thị Đức Tâm                        Ủy viên Ban chấp hành

14/ Đ/c Nguyễn Hữu Thiện                           Ủy viên Ban chấp hành

15/ Đ/c Nguyễn Thị An Thư                         Ủy viên Ban chấp hành

 

ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN PHÂN VIỆN, NHIỆM KỲ 2019 – 2022

HỌ TÊN                                                    CHỨC VỤ

1/ Đ/c Đặng Thị Xuân Thơm                        Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2/ Đ/c Nguyễn Văn Hai                                Ủy viên Ủy ban kiểm tra

3/ Đ/c Trần Thị Kiều Hoanh                         Ủy viên Ủy ban kiểm tra

4/ Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh                       Ủy viên Ủy ban kiểm tra

5/ Đ/c Nguyễn Yến Phương                          Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Tag: ,