Hội thảo - Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dưới tác động của dịch Covid-19