Hội thảo quốc gia tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên